GDPR Åhus Vattenharmoni

Åhus Vattenharmoni AB är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas i samband med att vi tillhandahåller simundervisning och genom din kontakt med oss.

Vi värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas for att identifiera en enskild person, exempelvis namn, personnummer, personinformation och kontaktuppgifter.

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att du som kund, personal, användare av vår hemsida, eller som på̊ annat sätt har kontakt med oss kan vara säker på̊ att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning, framför allt EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), när du använder våra tjänster, besöker vår hemsida, eller på annat sätt har kontakt med oss.

Vilken information vi behandlar
Person- och kontaktuppgifter – Namn på̊ deltagare och målsman, adress, telefonnummer, e-post och födelsedatum samt personnummer till betalningsansvarig. I viss mån behandlas även kontouppgifter, främst vår personal men även kunder som får återbetalning.

Syfte med behandlingen
Tillhandahållande av våra tjänster/produkter
De personuppgifter vi samlar in används för att vi ska kunna tillhandahålla dig de tjänster eller produkter som du efterfrågar, d.v.s. för att vi kan fullgöra avtalet med dig eller andra berättigade intressen. Behandlingen sker främst i följande syften:

• Tillhandahållande, organisation och administration av simundervisning
• Kundvård/Information

Informationsbrev och marknadsföring
Information och viss marknadsföring mailas till befintliga kunder som deltar i simundervisning. Deltagare som slutat sin kurs kan undantagsvis få information som kan ligga i deras intresse, i ett år efter avslutad kurs.

Om du efter avslutad kurs inte längre vill få någon form av utskick kan du kontakta oss så tar vi bort er från listan.

Fotografier på hemsidan, Facebook och Instagram
Ibland kan vi fråga dig som kund om du vill ställa upp för att fotograferas i marknadsförande syfte. Fotografierna används på hemsidan, Facebook och Instagram. Vi kommer alltid att inhämta ditt samtycke innan vi fotograferar dig eller ditt barn och du kan alltid välja att ta tillbaka ditt samtycke.

Lagliga krav
Vi behandlar även de personuppgifter som vi har fått genom våra kontakter med dig för att uppfylla lagstadgade förpliktelser. Till exempel på grund av lagstiftning som avser redovisning och bokföring. Om du inte tillhandahåller de personuppgifter vi behöver för att kunna fullgöra avtalet med dig eller för att efterleva lagstadgade krav, är det inte säkert att vi kan tillhandahålla tjänsten/produkten som du efterfrågat.


Hur vi samlar in information om dig
Personuppgifter som vi behandlar är uppgifter som du har lämnat till oss i samband med att du har kontaktat oss. I vissa fall kan vi dock få uppgifter om dig från en tredje part, t.ex. om någon annan än du själv har anmält dig till simundervisning.

Vilka delar vi informationen med?
Vi delar i princip inte ut information till någon annan. Dock har vi ett fåtal betrodda externa samarbetspartners, som ibland kommer i kontakt med dina personuppgifter. Det rör sig om vår anlitade redovisningsbyrå som får tillgång till de personuppgifter som behövs för Åhus Vattenharmonis redovisning och extern IT-leverantör som lagrar och hanterar personuppgifter åt oss.
Marknadsföringsmaterial och information som du själv anger på Åhus Vattenharmonis facebook- eller instagramprofiler, kan lagligen överföras till tredje land (USA) med lagligt stöd av ditt samtycke och/eller med stöd av den s.k. Privacy Shield-certifieringen (se GDPR art. 47),

Hur länge vi sparar informationen
Vi sparar informationen i vårt kundregister i ett år efter avslutad kurs. Om du efter avslutad kurs inte längre vill få någon form av utskick kan du kontakta oss så tar vi bort er från listan.
Sådana uppgifter som vi behöver spara för att uppfylla lagstadgade krav sparas för en längre period. Som utgångspunkt bevarar vi personuppgifter som vi behöver för att efterleva lagstadgade krav på bokföring i 7 år.

Säkerhetsåtgärder
Åhus Vattenharmoni har vidtagit de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter, vilket bland annat innefattar: begränsning av tillgång till personuppgifter till behörig personal, begränsning av de personuppgifter som behandlas (vi samlar endast in hela ditt personnummer när det är klart motiverat, i annat fall begär vi endast ditt födelsedatum) och säkra rutiner för att personuppgifterna är begränsade och skyddade.

Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av dina personuppgifter. Vi kommer att på din begäran (eller på eget initiativ) rätta eller radera uppgifter som är felaktiga, eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har även rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att dina personuppgifter raderas (rätten att bli bortglömd). Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om möjligt, få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. När du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss för att ta tillbaka samtycket.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i Sverige (www.datainspektionen.se).

Kontaktuppgifter
Tveka inte att kontakta oss om du har någon fråga om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utnyttja någon av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Du kan kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter

Åhus Vattenharmoni AB (559028-1407) – info@vattenharmoni.se

Ändringar i denna integritetspolicy
Åhus Vattenharmoni kan komma att ändra bestämmelserna i denna integritetspolicy och kommer då att publicera den justerade integritetspolicyn på hemsidan, med information om när ändringarna träder i kraft. Denna integritetspolicy är senast uppdaterad 2019-06-19